Целта на проекта е да установи начално взаимодействие между Висши учебни заведения (ВУЗ)и Професионални обучаващи организации (ПОО) в 8 европейски страни за проучване на възможностите за по-пряка съвместна работа между света на интерактивните медии и художествения дизайн и ВУЗ-ове и обучаващи организации, предлагащи обучение в сферата на медийния и художествен дизайн, Акцентът на съвместната работа ще бъде върху откриването на несъответствията във възможните умения и компетенции между образованието и професионалния свят и в последствие ще зададе пилотен механизъм, който да решава тези несъответствия чрез изграждането и управлението на рамката за учебните програми, която да се използва в този специфичен сектор.

Целта на проекта е изграждането, тестването и разпространението на рамка на изследователски модел, който ще подпомогне европейския сектор, и особено ВУЗ и ПОО, да изградят съответствие (по дигитален път)  между учебните програми на техните студенти по програмите за медиен и художествен дизайн с професионалните изисквания, препоръчвани от международната бизнес общност по медиен и художествен дизайн. Тази рамка трябва да демонстрира своята ефективност и качество в поредица пилотни проекти в участващите ВУЗ-ове, както и в други институции, който изразяват този интерес.

По същество Дигиталните медии, изкуства и култура постоянно се глобализират едновременно по отношение на потребителския пазар и бизнеса. Търговските договори, международните копродукции, юридически въпроси и др. вече не могат да бъдат спрени от физическите граници. Следователно от първостепенна важност е работещите в тази област да са грамотни в международен план и да разбират международните и междукултурни проблеми, освен локалните качества и изисквания за медиите и изкуствата. Бизнесът очаква от образованието възпитаници, които да са подготвени за професията с добър поглед върху текущото състояние на професията им, а това очевидно включва тези важни международни аспекти на многоезичието, мултикултурни или вътрешнокултурни компетенции.

Трудно е на регионална или национална основа да се приведе значението на тези показатели към съответната равностойност в рамките на учебните програми, както и по отношение на всички други професионални умения, свързани с медийния и художествен дизайн. ВУЗ-овете могат да видят тяхната важност, само когато те са отнесени към международна и дори глобална перспектива – да се изгради алтернатива на доминиращата роля на компаниите и капитала от Северна Америка на пазарно ниво и глобалното разпространение на техните дигитални медийни продукти.

Настоящата ситуация на европейска интеграция предлага възможност за обединяване на всички мерки, което ще активира разнообразието, една реална характеристика на европейската култура, заедно с необходимото засилване на идентичността най-общо чрез медии, изкуства и култура.