• Институт за следдипломна квалификация към УНСС

  Институтът за следдипломна квалификация (ИСК), София, България е звено от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). ИСК е самостоятелно юридическо лице с пълни права и задължения, произтичащи от това състояние. ИСК при УНСС предоставя следдипломно обучение: професионална квалификация, специализация и непрекъснато обучение на чуждестранни и български граждани.

 • Институт за обучение на персонала по международната дейност

  Институтът е некомерсиална организация – НПО със статут на асоциация. Понастоящем членове на асоциацията са няколко водещи български университети и колежи, най-мощният търговски съюз в България, местни власти, компании от различни бизнес сфери, множество НПО и много индивидуални участници – изтъкнати експерти в социалните, икономически и академични области.

 • Аудио-визуални технологии за информатика и телекомуникации

  ATiT е аудио-визуална и информационна технологична компания с офиси в Белгия. Тя специализира в образователните, културни и обучаващи области и предлага аудио-визуална продукция, управление на проекти, обучение и консултантски услуги на клиенти в световен мащаб.

 • Telecentar

  Telecentar е хърватска неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 2005 г. в качеството си на координационен център за регионалните мрежи на организациите за гражданско общество от Хърватия, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина. Програмите и проектите на Telecentar включват обучение и производство на мултимедийно съдържание с за изпълнение визията, мисията и целите на организациите.

 • Институт по изкуства, дизайн и технологии

  IADT е Институт за висше образование (сродно на ВУЗ), основан на декретите от 1992-2006 г. за технологични институти. Визията на IADT е да бъде в първите редици на обучението, изследванията и иновациите и да спомага за развитието на Ирландия като съзидателна икономика на знанието. IADT има студентски и следдипломни програми по креативни медии, мултимедийни технологии, корпоративни технологии и психология, които са обединени силно в производството на филми и телевизионни програми.

 • Асоциация на медиите агенция за мониторинг

  Асоциация на медиите агенция за мониторинг е организация за човешките права, която се бори за свободни комуникации в полза на общественото добро. Тя е ангажирана с голямо множество дейности, с ударение върху мониторинга на човешките права, застъпничество, пряко вмешателство, образование и изследване на медиите. Организацията активно сътрудничи с местни и международни НПО.

 • Университет Лодз

  Университетът Лодз е един от най-големите ВУЗ в Полша. В научно-изследователската и преподавателска дейност са включени 12 факултета и интерфакултетни и интердисциплинарни научно-изследователски институти. Университетът дава най-голям приоритет на политиките за развитие. В пряко съответствие за договори за сътрудничество университетът работи съвместно с много ВУЗ-ове от различни държави. Университетът Лодз е член на няколко международни организации и е участвал в множество международни научно-изследователски програми.

 • Образователна програма Тибер Умбрия Комет

  TUCEP e некомерсиална асоциация между университети, фирми и публични институции, основана през 1992 по европейски проект (Comett). Мисията на TUCEP е да насърчава и развива сътрудничеството между университетите и трудовия пазар чрез осъществяване на проекти за обучение и изследвания, да развива иновациите и качеството в професионалното обучение.

 • Технически университет Вилнюс Гедиминас

  Техническият университет Вилнюс Гедиминас (VGTU) е един от най-големите университет в Литва. VGTU е член на повече от 50 международни организации и е създал много партньори чрез своите международни проекти. Университетът изпълнява множество международни проекти по различни финансиращи програми. Основните приоритети о плана за развитие на VGTU са адаптиране на учебните планове към изискванията пазара на труда и осигуряване на качеството на учебния процес.