Projekt umożliwia współpracę między uczelniami w ramach pilotażowgo partnerstwa 9 jednostek z 8 krajów członkowskich Unii Europejskiej w celu zbadania potencjału kolaboracji przestrzeni interaktywnych mediów (nowych mediów), sztuki, designu, biznesu oraz instytucji szkolnictwa wyższego proponujących studiach z tego zakresu (media i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, nowe media, dziennikarstwo, medioznawstwo etc.). Zawiązana współpraca koncentruje się wokół wykrycia ewentualnych umiejętności i kompetencji związanych z niedopasowaniem pomiędzy sferą edukacji a wymogami rynku i światem profesjonalnym.

W konsekwencji wprowadzenia mechanizmu pilotażowego partnerzy biorący udział w projekcie dążyć będą do usunięcia owych rozbieżności poprzez projektowanie i koordynowanie ram programów nauczania tak, by dostosować je do wymogów w konkretnych sektorach rynku pracy. Przez sformułowanie „sektory rynku pracy” rozumiemy wszystkie możliwe przedsiębiorstwa, organizacje i stowarzyszenia, które swą działalność opierają na relacjach z mediami i przestrzeniami aktywności kulturowej – zarówno tych tradycyjnych, jak i tzw. "nowych" lub interaktywnych sztuk i mediów.

Przedsiębiorcy oczekują od sektora edukacji, że absolwenci będą przygotowani do zawodu - w tym, że będą posiadać odpowiednie kompetencje z zakresu wielojęzyczności oraz umiejętności opartych na dialogu wielo- i międzykulturowym.

Na poziomie regionu lub kraju trudno jest zdefiniować  znaczenie tych kompetencji w relacji do innych umiejętności zawodowych wchodzących w zakres tej samej ramy programu nauczania związanej z mediami, projektowaniem i sztuką. Tylko wtedy, gdy umieścić je w perspektywie międzynarodowej, a nawet globalnej uczelnie będą miały szansę dostrzec ich wagę: a w konsekwencji stworzyć alternatywę dla dominacji firm i kapitału z Ameryki Północnej oraz rozprzestrzeniania produktów mediów cyfrowych przez nich sygnowanych.

Obecna sytuacja w procesie integracji europejskiej wydaje się być okazją do zbliżenia zarówno inicjatyw, które promują różnorodność, tak ważną w kulturze europejskiej, jak i niezbędnego wzmocnienia tożsamości za pośrednictwem mediów, kultury i sztuki.